خیر ، مهم ترین پارامتر یک اره خوب تیزی آن است و هر تیغ اره بعد از یک بار مصرف کند شده و ممکن است بافت استخوان را خمیری کند . همچنین تیغ اره استفاده شده با اتوکلاو استریل نمی شود و استفاده بیش از یک بار آن احتمال انتقال آلودگی را افزایش می دهد.