بله تیغ اره جراحی قابل تیز شدن است.  اما این کار به هیچ عنوان توصیه نمی شود، چون با تیز شدن زوایا و ابعاد تیغه اره ممکن تغییر کند که در عملکرد تیغه تاثیر گذار است.