مهم ترین مشخصه در خصوص یک دریل جراحی خوب ، سبکی ، داشتن باتری خوب و خوش دستی می باشد.